Tin tức sự kiện

Chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ.

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Công văn số 81/TCQLTT về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ