Hoạt động

Cục quản lý thị trường Thái Bình: Nâng cao sức mạnh từ thực hiện quy chế dân chủ

Địa bàn quản lý rộng, diễn biến thị trường phức tạp, lực lượng “mỏng” nhưng nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, Cục Quản lý thị trường Thái Bình đã phát huy được sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.