5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2018

  • Tổng Kiểm tra:   3.430 vụ
  • Phát hiện, xử lý: 1.239 vụ
  • Nộp ngân sách: hơn 3 tỷ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 02273.833.019