Đảng ủy Cục QLTT: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Tỉnh, Đảng bộ Thái Bình khóa XIX.

Sáng ngày 05/4/2019, Đảng bộ Cục QLTT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 37,39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 28,30-CT/TW và Kết luận số 43,44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Tỉnh, Đảng bộ Thái Bình khóa XIX.

Tại Hội nghị, toàn thể các cán bộ, Đảng viên, công chức và người lao động đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Biền - Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản tinh thần của các Nghị quyết số 37,39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 28,30-CT/TW và Kết luận số 43,44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Phạm Xuân Biền - Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản tinh thần các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận tại Hội nghị

Nội dung tại Hội nghị học tập lần này tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị, các Chỉ thị và Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Nâng cao chất lượng kết nạp Đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa Đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn thể cán bộ, Đảng viên và người lao động tham gia Hội nghị học tâp quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chỉ thị và Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nghiên - Bí thư Đảng bộ, Quyền cục trưởng Cục QLTT lên quán triệt nhiệm vụ triển khai kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và 04 nghị quyết quan trọng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đồng thời yêu cầu các Chi bộ trực thuộc tiếp tục sinh hoạt, thảo luận, chỉ đạo từng cản bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong Chi bộ viết bài thu hoạch, nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân) mục tiêu, giải pháp liên hệ với bản thân, đề ra các giải pháp của cá nhân và đơn vị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên - Bí thư Đảng bộ, Quyền cục trưởng Cục QLTT bế mạc Hội nghị học tập