Bộ Công thương ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BCT ngày 08/10/2018 quy định về Thẻ kiểm tra thị trường

Ngày 08/10/2018, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 33/2010/TT-BCT quy định về Thẻ kiểm tra thị trường. Thông tư gồm 3 chương, 11 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/11/2018.
Download nội dung Thông tư số 33/2018/TT-BCT tại đây.