Hoạt động

Đảng ủy Cục QLTT: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Tỉnh, Đảng bộ Thái Bình khóa XIX.

Sáng ngày 05/4/2019, Đảng bộ Cục QLTT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết số 37,39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 28,30-CT/TW và Kết luận số 43,44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Tỉnh, Đảng bộ Thái Bình khóa XIX.