Cục QLTT Thái Bình: Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 và Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021.

Ngày 08/9/2022, Cục QLTT Tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 112/QĐ-CQLTT Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 và Quyết định số 113/QĐ-CQLTT Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục QLTT tỉnh Thái Bình.

Chi tiết Quyết định số 112/QĐ-CQLTT Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Cục QLTT tỉnh Thái Bình xem tại đây.

Chi tiết Quyết định số 113/QĐ-CQLTT Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục QLTT tỉnh Thái Bình xem tại đây.

Cục QLTT Thái Bình