Cục QLTT Thái Bình: Quyết định số 64/QĐ-CQLTT ngày 12/8/2019 ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề xe mô tô, xe gắn máy, xe mô tô điện, xe gắn máy điện và xe đạp điện năm 2019.

Ngày 12/8/2019, Cục QLTT Thái Bình đã ra Quyết định số 64/QĐ-CQLTT ban hành Kế hoạch kiểm tra cchuyên đề xe mô tô, xe gắn máy, xe mô tô điện, xe gắn máy điện và xe đạp điện năm 2019.
Nội dung chi tiết xem tại đây.
Thu Hà